WZOROWE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

 

Absolwenci Przedszkola Promyczek wyróżniają się jako dzieci otwarte, twórcze i komunikatywne, doskonale przygotowane do podjęcia nowych wyzwań na kolejnym etapie edukacji. Posiadają głęboką samoświadomość oraz akceptację dla odrębności innych, co pozwala im sprawnie adaptować się w nowych sytuacjach. Z umiejętnością rozwiązywania problemów, dążeniem do sukcesu i umiejętnością radzenia sobie z porażkami, prezentują zdolności niezbędne do skutecznego funkcjonowania w społeczności szkolnej.

Przedszkole Promyczek, realizując cele związane z edukacją dzieci, skupia się na kompleksowym przygotowaniu każdego przedszkolaka do roli ucznia. Dążąc do dobra dziecka i zadowolenia jego rodziny, oraz dbając o wysoką jakość świadczonych usług, nasze przedszkole opracowało sylwetkę absolwenta. Przedstawia ona, jakie umiejętności, wiadomości i cechy posiada dziecko po zakończeniu edukacji na poziomie przedszkolnym.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PROMYCZKOWEGO PRZEDSZKOLA:

 

Edukacja emocjonalna i społeczna umożliwia naszym absolwentom:

 

Racjonalne i adekwatne do wieku radzenie sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włączając w to umiejętność łagodzenia niepowodzeń i porażek.
Otwarte wyrażanie swoich potrzeb.
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie.
Świadome podejmowanie działań generujących akceptację społeczną.
Rozumienie swojej roli społecznej, znaczenia więzi rodzinnych i tradycji.
Świadome przestrzeganie obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie, a także próbowanie przewidzenia konsekwencji własnego zachowania.
Stosowanie form grzecznościowych.
Samodzielne nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.
Efektywna współpraca w grupie rówieśniczej.
Aktywny udział w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze.

 

Edukacja zdrowotna u naszych absolwentów objawia się:

 

Aktywnością fizyczną i sprawnością ruchową.
Wyrobionymi nawykami przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Świadomością i odpowiedzialnością za własne zdrowie.
Dbanie o higienę osobistą i otoczenia.
Orientacją w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu publicznego.
Rozpoznawaniem i szanowaniem społecznie uznawanych wartości: prawdy, dobra, piękna.
Kulturalnym zachowaniem się na uroczystościach, koncertach, festynach, w teatrze i kinie.

 

Edukacja polonistyczna i językowa umożliwia naszym absolwentom:

 

Posiadanie bogatego zasobu słownictwa.
Komunikatywne przekazywanie swoich doświadczeń, wrażeń i potrzeb.
Prawidłowe i komunikatywne wypowiadanie się w różnych sytuacjach, z poszanowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej.
Zdolność do rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze rozpoznawania i rozwiązywania problemów twórczych.
Sprawne posługiwanie się narzędziami pisarskimi i plastycznymi.
Tworzenie płynnych i ciągłych ruchów na płaszczyźnie i w przestrzeni.
Odtwarzanie kształtów i form abstrakcyjnych zgodnie z kierunkiem ruchu.
Odpowiednie określanie kierunków i miejsca na kartce papieru.
Organizowanie pola spostrzeżeniowego w celu rozpoznania i zapamiętania przedstawionego obrazka.
Posiadanie odpowiedniej sprawności ręki (motoryka mała i duża) oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej potrzebnej do rysowania, wycinania, czytania i pisania.
Wypowiadanie się zdaniami, dzielenie zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby, oraz wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej.
Poprawne odczytywanie informacji w formie uproszczonych rysunków, oznaczeń i symboli.
Odczuwanie potrzeby czytania i poszukiwania źródeł wiedzy.

 

Edukacja matematyczna umożliwia naszym absolwentom:

 

Liczenie obiektów i rozróżnianie poprawnego od błędnego liczenia.
Wyznaczanie wyników dodawania i odejmowania, korzystając z palców lub innych zastępczych zbiorów.
Ustalanie równoliczności dwóch zbiorów.
Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
Określanie kierunków i położenia obiektów względem własnej osoby.
Zrozumienie pojęcia pomiaru długości i stosowanie prostych metod pomiaru.
Klasyfikowanie przedmiotów, figur geometrycznych, kształtów i znaków według określonych cech.
Określanie i porównywanie cech jakościowych i ilościowych oraz formułowanie wniosków.
Rozpoznawanie regularności czasowych, jakościowych i ilościowych, a także tworzenie własnych.
Różnicowanie prawej i lewej strony oraz określanie kierunków i położenia obiektów względem siebie i innych obiektów.

 

Dodatkowo, nasi absolwenci:

 

Znają nazwę swojego miasta, jego zabytki, historię, legendy, symbole, jak również posiadają poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
Posiadają wiedzę z zakresu kultury, sztuki i tradycji ludowej swojego regionu i kraju.
Rozpoznają i nazywają ekosystemy, rośliny, zwierzęta i zjawiska atmosferyczne w różnych środowiskach.
Zdają sobie sprawę z współzależności i równowagi biologicznej.
Samodzielnie obserwują, badają i eksperymentują w dziedzinie przyrody, precyzyjnie formułując swoje doświadczenia.
Zdają sobie sprawę z kwestii ekologicznych związanych z ochroną przyrody.
Świadomie podejmują działania na rzecz środowiska i jego ochrony, czując się integralną częścią natury.
Wykazują zainteresowanie nauką i literaturą.
Posiadają rozwinięte kompetencje społeczne umożliwiające łatwą adaptację do wymagań szkolnych.
Są otwarci na świat i ludzi, gotowi do aktywnego uczestnictwa w zadaniach twórczych.
Wykazują wrażliwość estetyczną, szacunek dla przyrody i zdrowego stylu życia.
Posiadają pozytywne poczucie własnej wartości.
Nie boją się wyrażać swoich opinii.
Przestrzegają podstawowych wartości przekazywanych przez rodziców, dziadków, rodzinę i nauczycieli.
Okazują szacunek i pomoc innym, są tolerancyjni i otwarci na potrzeby innych.
Zadbani o zdrowie i bezpieczeństwo, utrzymują chęć ciągłego rozwoju i nauki, a także utrzymują sprawność fizyczną.

 

Copyright 2022 © Wesoły Promyczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej przedszkola Wesoły Promyczek
Akceptuję